Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Onder cliënt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde, een opdracht verleent aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN.

2. Onder WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van cliënt, die wordt gedreven door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN dan wel een bij haar aangesloten onderneming/ franchisevestiging van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN;

3. Onder opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij cliënt als opdrachtgever aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN als opdrachtnemer de opdracht geeft tot dienstverlening;

4. Onder dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN ten behoeve en in opdracht van de cliënt verricht op het gebied van de bemiddeling inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN aan cliënt.

5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en/of bestuurders, de aangesloten adviseurs/franchisenemers en al degenen die voor WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN werkzaam zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en de opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.

3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Gegevens en informatie

1. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN gewenst, heeft verstrekt.

2. Cliënt is gehouden WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN ongevraagd te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN verstrekte gegevens en informatie.

4. Indien de door cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de dienstverlening wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

2. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

3. Termijnen waarbinnen de dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij cliënt partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop-/aanneemovereenkomst.

4. De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN aan de cliënt worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de desbetreffende financiële instelling.

5. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN ten behoeve van cliënt worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van cliënt, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en /of premies.

6. Adviezen verstrekt door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN zijn momentopnames en derhalve, op termijn, aan wijzigingen onderhevig.

Artikel 5 Verwerking gegevens

1. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN zal de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is het cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN.

Artikel 6 Vergoeding

1. Voor de dienstverlening is cliënt aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen, zoals aan cliënt nader bekend is en/of zal worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling anders dan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN in rekening te brengen bedrag.

2. Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris die door cliënt is aangewezen en/of een betaling middels een incassomachtiging die cliënt aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN verstrekt.

3. Indien betaling zoals beschreven in artikel 6.2 niet kan plaatsvinden zal WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN cliënt daarvan in kennis stellen, waarna binnen 14 dagen alsnog betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is.

4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN heeft in verband met de incasso van een vordering op cliënt zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 7 Klachten

1. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt klaagt, dan wel, indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN te worden kenbaar gemaakt.

2. Een klacht schort de betalingsverplichting van cliënt niet op, behoudens voor zover WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN aan cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door Cliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

4. Klachten met betrekking tot de dienstverlening van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN dienen telefonisch en/of schriftelijk bij de behandelend adviseur (of, in bijzondere gevallen, bij directie) gemeld te worden. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

5. Cliënt kan zijn klacht schriftelijk richten aan: Directie WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, Postbus 1552, 3430 BN NIEUWEGEIN.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.

2. Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€10.000,-).

3. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is jegens cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is evenwel niet aansprakelijk voor: - bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door cliënt aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van cliënt;- bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN ingeschakelde hulppersonen (werknemers van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN daaronder niet begrepen); - bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en/of premies; -bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, ook indien deze door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN zijn ingeschakeld; -bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van fouten in door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN gebruikte software of computerprogrammatuur; -bij cliënt of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen, opgenomen in overeenkomsten waarbij cliënt partij is; -bij cliënt of derden ontstane indirecte of gevolgschade.

4. De in het artikel 8.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN.

5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9 Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van cliënt, uit welken hoofde ook jegens WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN in verband met het verrichten van werkzaamheden door WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, in ieder geval na één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 10 Overmacht

1. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN door leveranciers.

Artikel 11 Rechtskeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Tarief en betaalwijze

1. Voor onze dienstverlening betaalt cliënt een beloning. De hoogte van de beloning wordt voor aanvang van de dienstverlening vastgelegd middels de opdrachtbevestiging.

2. Voor aanbetalingen geldt een betaaltermijn van 14 dagen.

3. Het restant van de beloning wordt uiterlijk in rekening gebracht tijdens het passeren bij de notaris.

4. Een getekende opdracht tot dienstverlening verplicht cliënt tot betaling. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening heeft nooit een opschortend recht tot uitstel van betaling, tenzij schriftelijk overeengekomen met de directie van WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN.

5. Indien een opdracht op verzoek van cliënt voortijdig wordt beëindigd, rekenen wij u de reeds gemaakte uren vermenigvuldigd met ons uurtarief van € 135,-. ex 21% BTW.Dit geldt ook wanneer wij zouden besluiten de opdracht terug te geven. Cliënt ontvangt een aangepaste nota.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram