Privacy Statement

Wie zijn wij? 
Schade Leven Portefeuille B.V. t.h.o. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN heeft als kernactiviteit het bemiddelen van hypotheken voor eindklanten. In onze software worden persoonsgegevens verwerkt.

Onze contactgegevens zijn:
telefoon: 030 7531080
email: info@hypotheek.io
website: www.hypotheek.io
bezoekadres: Nijverheidsweg 9 b 3433 NP NIEUWEGEIN

Waarom dit statement? 
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om persoonsgegevens, van u en van uw klanten, zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten iemand heeft ten aanzien van zijn eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soort gegevens Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
‚óŹ Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
‚óŹ Persoonlijke kenmerken zoals identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
‚óŹ Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs
‚óŹ Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever
‚óŹ Financi√ęle bijzonderheden zoals rekeningnummer, inkomensgegevens en uitgaven gegevens
‚óŹ Gegevens betreffende financi√ęle producten zoals verzekeringen, kredieten, spaarrekeningen, hypotheken
‚óŹ Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd, woonlasten
‚óŹ Papieren en elektronische documenten zoals aanvraagformulieren, salarisstroken, werkgeversverklaring.

2. Doelen van de verwerking van gegevens Wij verwerken persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten:
‚óŹ Adviseren en bemiddelen financieel product: Het beoordelen en accepteren van potenti√ęle klanten.
‚óŹ Uitvoeren overeenkomst financieel product: Het aanvragen en verwerken van het door de klant aangevraagde product. Het doen van zorgplicht in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT)
‚óŹ Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht): Het op regelmatige basis informeren van onze klanten betreffende aanpassingen in gerelateerde producten
‚óŹ Relatiebeheer: Het (laten) beheren van onze relatie met (potenti√ęle) klanten en bezoekers. Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
‚óŹ Marketingactiviteiten: Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potenti√ęle) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
‚óŹ Veiligheid van onze software en websites: Het beveiligen van onze websites en software.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
‚óŹ Het uitvoeren van een overeenkomst;
‚óŹ De uitdrukkelijke toestemming die is verstrekt om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken;
‚óŹ Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product;
‚óŹ Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 
Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. De door ons verwerkte (persoons) gegevens worden, zo lang u klant blijft bewaard.

5. Informatie, wijziging en bezwaar 
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

‚óŹ Of wij uw persoonsgegevens verwerken;;
‚óŹ De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
‚óŹ Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
‚óŹ Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
‚óŹ Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
‚óŹ Beperking van uw persoonsgegevens;
‚óŹ Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
‚óŹ Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf;
‚óŹ Overleg met onze verantwoordelijke privacy P.E. Hillert te bereiken via e-mail: p.hillert@weassist.nl via telefoon 030 7531080;
‚óŹ Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van gegevens 
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo'n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

‚óŹ Financi√ęle instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen;
‚óŹ Personen en instanties zoals Toezichthouders die op grond van een wettelijke verplichting ge√Įnformeerd moeten worden;
‚óŹ Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. Wijzigingen Privacy statement 
Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht 
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact op met onze privacy medewerker. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram